Oferty pracy PDF Drukuj Email

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o. Uchwałą Nr 08/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, dokonała zmiany Uchwały Nr 05/2020 Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2020 r w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru Prezesa Zarządu ZDIZ PIB Kołbacz Sp. z o.o. w ten sposób, że w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały, zawierającym treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o. wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Punkt IV treści ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

  „ IV. Pisemne oferty (zgłoszenia) kandydatów należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie siedziby Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 1 czerwca 2020 roku do godziny 1500 (decyduje data doręczenia oferty).
  Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.”

 2. Punkt VIII treści ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie: 

  „VIII. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia 15 czerwca 2020 roku”.

 3. Zdanie pierwsze punktu IX treści ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

  „ IX. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami nastąpi do dnia 19 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki”.

 

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr 08/2020
Rady Nadzorczej ZD IZ PIW Kołbacz Sp. z o.o.
z dnia 25 maja 2020 roku

 

Rada Nadzorcza ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o.

działając na podstawie przepisów § 19 Aktu Założycielskiego Spółki  (tekst jednolity z dnia 27.04.2017 r.)

o g ł a s z a  p o s t ę p o w a n i e   k w a l i f i k a c y j n e   n a   s t a n o w i s k o

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.
74 -106 Kołbacz, ul. Warcisława 1


I. Kandydaci powinni spełniać następujące minimalne wymogi:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych w dziedzinie związanej z zakresem działalności Spółki, (preferowane rolnicze, ekonomiczne lub nauk pokrewnych),
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych  lub samodzielnych albo wynikające  z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

II. Dodatkowymi atutami wpływającymi  na ocenę kandydata będą:

 1. posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie związanej z profilem funkcjonowania Spółki,
 2. posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji prac naukowych w zakresie rolnictwa,
 3. posiadanie praktycznej znajomości zagadnień związanych z organizacją,  zarządzaniem spółkami prawa handlowego oraz kierowaniem dużymi zespołami ludzkimi.

III. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

IV. Pisemne oferty (zgłoszenia) kandydatów należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie siedziby Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 1 czerwca 2020 roku do godziny 1500 (decyduje data doręczenia oferty).
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.

V. Oferta (zgłoszenie) powinna zawierać:

 1. dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona), nazwisko kandydata,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  d) adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email,
  e) nr i serię dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL,
  f) informację o wyborze sposobu kontaktowania się z kandydatem (adres do doręczeń, telefon, email)
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu nauki oraz pracy zawodowej,
 3. list motywacyjny kandydata,
 4. kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz okres zatrudnienia (oryginały tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu Komisji kwalifikacyjnej),
 5. Oświadczenia kandydata o:
  a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  c) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
  d) posiadaniu co najmniej 3 letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  e) braku warunków wykluczających o których mowa w pkt. III,
  f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,
  g) zapoznaniu się z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu  ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
  h) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

  Wzory w/w oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Komisji kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty.

VI. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe:

 

 1. Pierwszy etap obejmuje weryfikację formalną i merytoryczną złożonych ofert oraz dokumentów i pisemnych informacji  złożonych przez kandydatów. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie w siedzibie Spółki rozmowy kwalifikacyjnej z dopuszczonymi kandydatami.

VII. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VIII. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do dnia do 15 czerwca 2020 roku.


IX. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami nastąpi do dnia 19 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na wskazany numer telefonu.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia obejmujące:
 • zakres działalności Spółki,
 • możliwości rozwojowe Spółki,
 • zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników,
 • zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • zasady ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
 • ograniczenia prowadzenia działalności

X. Kandydatom mogą zostać udostępnione do wglądu informacje o Spółce w  formie okazania dokumentacji finansowej podlegającej ujawnieniu w KRS oraz Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu  ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.(z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). Po informacje kandydat zgłasza się osobiście w terminie od dnia 12 maja 2020 r.  do dnia 29 maja  2020 roku. Informacje udostępnia sekretariat Zarządu Spółki w godz. 800 – 1400.


XI. Komisja kwalifikacyjna, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów o jego wynikach na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej.


XII. Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Komisja kwalifikacyjna poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej.


XIII. Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.


XIV. Podstawowe informacje o działalności Spółki zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kolbacz.pl


XV. Klauzula informacyjna.


KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:  74-106 Kołbacz, ul. Warcisława 1 (zwana dalej: Administratorem).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się listownie na adres korespondencyjny Spółki.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursowym) na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany  (w tym aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa  Telefon: 22 531 03 00  E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

I. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

banerbaner